OPP

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief

De leerlingen krijgen een Ontwikkel Perspectief Plan. Dit individueel ontwikkelingsplan wordt zes weken na de start gemaakt en besproken met de leerling en ouders. In januari en aan het eind van het schooljaar wordt het individueel ontwikkelingsplan met ouders en de leerling geëvalueerd.

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief

Het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief biedt school de kans om goed aan te sluiten bij de mogelijkheden en onderwijsbegeleidingsbehoeften van iedere individuele leerling. Er wordt bekeken welk uitstroomprofiel het best aansluit bij de intellectuele, didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. Deze uitstroomprofielen sluiten aan bij de verschillende vervolgopleidingen en zijn gericht op: dagbesteding, arbeidstoeleiding of vervolgonderwijs

In overleg met de leerling en ouders/verzorgers wordt het uitstroomprofiel vastgesteld en het individueel ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld.

Zo dragen wij zorg voor een nauwe afstemming tussen school, leerling, ouders/verzorgers en eventuele hulpverlening. Mentor en leerling kunnen doelgericht werken aan de leerdoelen en het ontwikkelproces kan systematisch worden gevolgd.

Onderpresteren wordt zo eerder voorkomen doordat een leerling een doel heeft om naar toe te werken en hij/zij eerder succeservaringen kan opdoen wat een positief effect heeft op het zelfbeeld.

In het individueel ontwikkelingsperspectief komen relevante dossiergegevens en de didactische en sociaal-emotionele doelen op lange termijn te staan. Samen met de leerling worden tijdens mentorgesprekken korte termijn doelen opgesteld.

Zowel leerling als mentor/school en andere betrokkenen zijn verantwoordelijk voor het proces wat zowel tijdens mentorgesprekken, besprekingen met de casemanager vanuit de commissie van begeleiding als evaluatiemomenten met leerling en ouders/verzorgers gemonitord zal worden.

Schoolse vaardigheden

Om de schoolse vaardigheden goed te volgen gebruikt school een ‘Lijst schoolse vaardigheden’.

Deze lijst is mede ism regulier onderwijs en MBO samengesteld zodat hierin ook de vaardigheden te volgen zijn die voor terugkeer naar regulier en doorstroom naar vervolgonderwijs van belang zijn.

Het gaat hierbij om vaardigheden die o.a. te maken hebben met: motivatie, werkhouding en werktempo en daarnaast om sociale vaardigheden als omgang met personeel en medeleerlingen. De laatste periode wordt ook gekeken naar de ontwikkeling betreffende doorzettingsvermogen, zelfstandigheid en concentratie.

Lees meer