Diepte ondersteuning

Het kan zich bij complexe problematiek voordoen dat de basisondersteuning onvoldoende toereikend is om het onderwijsleerproces van een leerling voldoende te kunnen stimuleren en/of beïnvloeden.

Een eerste signalering kan zich voordoen aan de hand van het dossier en de intake. Tijdens bespreking van de leerling in de commissie van begeleiding kan dan besloten worden extra ondersteuning in te zetten.

Gedurende het schooljaar kunnen ook signalen vanuit de mentor, ouders/verzorgers, leerling zelf of andere betrokkenen (waaronder medewerkers in school) aanleiding geven tot bespreking van de leerling.

Deze signalen kunnen eerst worden besproken tijdens de teamvergaderingen en tijdens het 2-wekelijks overleg met de casemanager uit de commissie van begeleiding (zie ook bijlage 3.3). Indien de ondersteuning breder of ernstiger is en er tijdens deze overlegmomenten vragen blijven bestaan, dan wordt een leerling door de mentor aangemeld bij de commissie van begeleiding.

De mentor (en eventueel andere betrokkenen) worden tijdens de bespreking in de commissie van begeleiding uitgenodigd om mee te denken over verdere stappen in de begeleiding.

Diepte ondersteuning kan bestaan uit het extra volgen van de leerling door de mentor met ondersteuning vanuit commissie van begeleiding, aanpassing van het OPP of rooster, individuele begeleiding/behandeling van schoolmaatschappelijk werk, orthopedagoog of schoolpsycholoog (waaronder motiveren voor hulpverlening ouders en/of leerling) en contact met betrokken hulpverlening ten einde te komen tot een betere afstemming en/of aanpassing van de begeleiding.

Binnen school is er de mogelijkheid om bij problemen betreffende alcohol/drugs/internet/gokken de Brijderstichting in te schakelen om op school (laagdrempelig) eerste oriënterende gesprekken te voeren en eventueel ook snel door te kunnen verwijzen naar behandeling (zie bijlage 3.1).

Indien er, ook na inzetten van diepteondersteuning (specifieke, op het individu gerichte begeleiding) of vanuit commissie van begeleiding zorgen blijven bestaan en de school nog handelingsverlegenheid ervaart dan wordt een multi disciplinair overleg (MDO) gepland met alle betrokkenen rondom de leerling.

Hier kan vanuit nog meer disciplines en ervaringen gekeken worden welke mogelijkheden er zijn om tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling en/of ouders en die van school.

Download ondersteunngsplan

Basisondersteuning

Om aan te kunnen sluiten bij de ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen is er de zogenaamde basisondersteuning binnen school die voor alle leerlingen geldt.
Lees meer