Medezeggenschapsraad – MR + DMR

Deelmedezeggenschapsraad

Wilt u actief meedenken over – en inspraak hebben op bijvoorbeeld het schoolbeleid? De DMR staat open voor algemene vragen of suggesties met onderwerpen ter behandeling. Op die manier kunnen we ons samen inzetten voor een optimale schoolsituatie. Stuur een email naar de medezeggenschapsraad: dmr@gunningschool-vso.nl.

Leden van DMR Planetenlaan

Leerling geleding:
Adam Mathlouthi

Oudergeleding:
vacature

Personeelsgeleding:
Marion Rebel (voorzitter)
Riccardo Quinti

MR Prof. Dr. Gunningschool 18EC

De geïnstalleerde MR 18EC is het medezeggenschapsorgaan voor een aantal vestigingen: het VSO en VSO Daaf Geluk.

De MR18EC zal zich vooral bezig houden met zaken die op bovenschools niveau geregeld moeten worden zoals de verdeling van de binnenkomende gelden onder de verschillende locaties en het kiezen van de GMR.

Notulen / activiteitenplan / overige downloads

Notulen DMR PG vergadering 6-10-2021
Notulen DMR 17-11-2021
Jaarverslag 2020-2021
Notulen DMR 18-01-2022
Notulen DMR 17-03-2022

Activiteitenplan deelraad:
Activiteitenplan DMR PG 2021-2022

Hoe zijn de leden in de DMR gekomen?

De personeelsleden worden door het team voorgedragen. De ouders worden door en uit de ouders van de school gekozen. Alle ouders mogen zelf kiezen en zich verkiesbaar stellen. Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven. Hetzelfde geldt voor de leerlingen.

De vergaderingen van de DMR zijn openbaar. Dat betekent dat u als ouder bij een vergadering aanwezig kunt zijn. We vergaderen meestal op vrijdag en in de verslagen van de vergaderingen kunt u lezen wanneer de volgende keer is.