Onderwijsaanbod

Onderbouw – Bovenbouw – VMBO-TL  Theoretische leerweg – Basis en Kader – Stage – Praktijkvakken

 

Onderbouw

De Onderbouw bestaat uit leerjaar 1 en 2. De leerlingen krijgen klassikale instructie en waar nodig individuele instructie. Er wordt in deze klassen onderzocht wat het perspectief van de leerling is.
De vakken Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen, mens en maatschappij, mens en natuur, mens en beweging, ICT, muziek, beeldende vorming, koken en SOVA worden zowel in het eerste als het tweede jaar aangeboden. De leerlingen krijgen les van vakdocenten in hun eigen leslokaal. Voor de vakken mens en beweging en CKV gaan leerlingen naar een vaklokaal. Economie wordt ter voorbereiding op de bovenbouw in het tweede leerjaar aangeboden. Leerlingen krijgen halverwege het tweede leerjaar lessen PPO (praktische profiel oriëntatie). Leerlingen krijgen verschillende profielen aangeboden door praktijkdocenten van het Sterrencollege op het Sterrencollege. Onze eigen docenten gaan mee om de leerlingen te begeleiden. 

Bovenbouw

In de bovenbouw van onze school kunnen er komend schooljaar drie stromingen worden gevolgd. Vmbo Basis(B), vmbo Kader(K) en vmbo Theoretische leerweg (TL).

VMBO-TL  Theoretische leerweg

Uitstroomprofiel vervolgonderwijs

De VMBO-TL afdeling vormt de afdeling van de theoretische leerweg. Leerlingen uit het derde leerjaar nemen deel aan het PTA programma. Zij krijgen alle vakken aangeboden en doen in het vierde leerjaar examen, mits zij voldoen aan de normen gesteld aan het PTA programma. 

Leerlingen uit het vierde leerjaar hebben al een aantal certificaten gehaald en nemen deel aan het staatsexamen. Dit bestaat uit een centraal schriftelijk deel in mei en een mondeling examen in de laatste schoolweek in juli.  Indien alle certificaten behaald zijn vormen deze een volledig VMBO-TL diploma.

Indien leerlingen het examen niet in een keer halen, kunnen zij, mits ze volledig kunnen examineren in aanmerking komen voor een herkansing. Deze wordt in de maand augustus tijdens de zomervakantie afgenomen en vindt vaak plaats op een andere locatie.

Meer informatie over de staatsexamens  en de vakinformatie per examenvak is te vinden op www.duo.nl

Basis en Kader

Leerlingen die de Basis en Kader stroming volgen, kunnen losse deelcertificaten halen op verschillende vakken en indien gewenst op verschillende niveaus per vak. Deze leerlingen halen dit jaar nog geen volledig diploma.

Daarnaast nemen zowel derde als vierde jaars leerlingen van deze stromingen deel aan de IVIO-examens. Twee keer per jaar worden IVIO-examens afgenomen. Elke leerling kan op zijn eigen niveau deze examens afleggen. Leerlingen kunnen hierbij deelcertificaten halen op vier verschillende niveaus voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Economie wordt alleen op niveau 3&4 aangeboden en Maatschappijleer alleen op niveau 4.

De vakken die aangeboden worden zijn terug te vinden in de lessentabel op blz. 7 van deze schoolgids.

Het perspectief van de leerlingen in de Basis of Kader afdeling is het doorstromen naar een MBO–opleiding. Alle leerlingen worden via de entreeopleiding aangemeld. Van daaruit wordt gekeken naar welk niveau ze kunnen doorstromen MBO 2, of de entreeopleiding (MBO-opleiding niveau 1).

DSK

DSK staat voor doorstroomklas. Deze naam geeft meteen het doel van het aanbod weer: doorstromen naar een bij de leerling passende onderwijsplek binnen de Prof. Dr. Gunningschool. De DSK/Gunningschool biedt een flexibel onderwijsaanbod voor leerlingen van middelbare schoolleeftijd met complexe ontwikkelingsproblematiek. Bij deze leerlingen is schoolgang beperkt mogelijk, waardoor de kans op thuiszitten groot is, of waardoor zij tot de groep thuiszitters behoren. Zorg is bij deze leerlingen (deels) voorliggend op onderwijs. Er is bij deze leerlingen sprake van geringe belastbaarheid en/of een gebrek aan schoolse en sociaal-emotionele vaardigheden, waardoor zij momenteel niet in staat zijn om het reguliere VSO-programma van de Gunningschool te volgen. Vanuit de DSK/Gunningschool wordt een begeleide instroom vormgegeven, waarbij gewerkt wordt met de leermiddelen van onze school.

De DSK/Gunningschool is een voorziening voor thuiszittende leerlingen of leerlingen die dreigen thuis te komen zitten om door te stromen naar een het klassikale diploma gerichte onderwijs van de Gunningschool. Indien de leerling niet past binnen het aanbod wat de Gunningschool kan bieden, zal er meegedacht worden over een plaatsing op een andere school. Het kan voorkomen dat de leerling momenteel niet in staat is om onderwijs te volgen, omdat zorg voorliggend is. In dit geval is een andere school geen oplossing. Dit zal betekenen dat de DSK/Gunningschool ook zal meedenken over wat de leerling op dat moment nodig heeft. Het kan zijn dat in het advies, als onderdeel van de zorgplicht, een ander soort passende voorziening en/of traject in plaats van een andere school wordt aangedragen. Dit gebeurt in overleg met de leerling, ouder(s)/verzorger(s) en betrokken hulpverlening.

Aanmelden voor de DSK kan niet direct. Leerling en ouders melden zich aan bij de Prof. Dr. Gunningschool. Wanneer tijdens de intake blijkt dat de DSK meer passend is dan het reguliere aanbod van de Prof. Dr. Gunningschool dan wordt de optie met alle betrokkenen besproken.

STAGE

De leerlingen die de basis en kader stroming volgen in de bovenbouw lopen stage in het bedrijfsleven. Deze stage maakt deel uit van het onderwijsleerproces. De stage is dus geen vrije activiteit. Er is een vaste stagedag voor de 3&4B leerlingen op donderdag en voor de 3&4K leerlingen op vrijdag. Deze vaste dagen dragen bij aan de regelmaat en rust in de school. Een enkele leerling volgt meer dagen stage en daar geldt een individueel programma voor.

Degene die de vorderingen van de leerlingen in de stage volgt is mevrouw Keur, de stagecoördinator. Zij heeft nauw contact met de bedrijven en de mentoren. De stage komt ook terug in de lessen LOB (loopbaanoriëntatie en begeleiding) die de mentor verzorgt. De mentor bewaakt de relatie tussen het Ontwikkeling Perspectief Plan (OPP) en de stage-vorderingen. Er is rekening gehouden en in het totaal aantal uren per schooljaar dat leerlingen stage lopen per jaar.

 

Praktijkvakken

Naast de reguliere vakken geven wij ook een aantal praktijkvakken. Zo wordt er in de onderbouw koken gegeven en hebben de leerlingen daarnaast techniek, mens en bewegen en CKV in de vorm van projecten. Tijdens de vakken techniek en mens en bewegen gaan de leerlingen naar een vakdocent.

De lessen mens en bewegen zijn erop gericht om alle leerlingen een bewuste liefst blijvende deelname aan sport en bewegen bij te brengen. Leren bewegen is bij uitstek een groepsactiviteit.

Tijdens de techniek lessen maken de leerlingen kennis met de mogelijkheden om te creëren met hun handen of met gereedschap of een machine.