Onderwijsaanbod

Onderwijsgerichte leerweg – Brede leerweg – Theoretische leerweg – Prijktijkvakken

Onderwijsgerichte leerweg – OG

De OG-afdeling vormt de onderbouw van onze school. De leerlingen krijgen instructie op zowel individueel als klassikaal niveau en er wordt onderzocht wat de perspectieven van de leerling zijn.

De vakken Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen, mens en maatschappij, mens en natuur, mens en beweging, techniek, koken en leefstijl worden zowel in het eerste als het tweede jaar aangeboden. Het vak CKV wordt in projectvorm gegeven.

De leerlingen krijgen les van vier docenten van de onderbouw, de docent techniek en de gymdocent. De leerlingen blijven in hun eigen leslokaal tijdens de AVO-vakken. De mentor heeft nauw contact met collega’s om de ontwikkeling per vakgebied te volgen.
Naast de methodegebonden toetsen maken we ook gebruik van CITO -toetsen. Deze wordt in het eerste jaar twee keer afgenomen en in het tweede leerjaar een keer.

Brede leerweg – BL

Uitstroomprofiel arbeidsmarkgericht
De VMBO-BL afdeling vormt een deel van de bovenbouw van onze school. Leerlingen werken op hun eigen niveau van VMBO-Basis tot en met VMBO TL (theoretisch leerweg) en nemen deel aan IVIO examens. Twee keer per jaar worden IVIO-examens afgenomen. Leerlingen kunnen hierbij deelcertificaten halen in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, economie en biologie. Elke leerling kan op zijn eigen niveau dit examen afleggen.

De vakken die aangeboden worden zijn; Nederlands, Engels, rekenen, wiskunde, economie, maatschappijleer, LOB, sociale vaardigheden en mens en bewegen.

Daarnaast lopen de leerlingen stage of werken ze aan vaardigheden die nodig zijn om stage te lopen. De mentor volgt de leerlingen op de stage en onderhoudt contact met de stagebegeleider op de werkplek.

Het perspectief van de leerlingen in de VMBO–BL afdeling is het doorstromen naar een MBO–opleiding 2 of de entreeopleiding (MBO-opleiding niveau 1)

Theoretische leerweg – VMBO-TL

Uitstroomprofiel vervolgonderwijs
De VMBO-TL afdeling vormt de afdeling van de theoretische leerweg. Leerlingen nemen deel aan het Staatsexamen. Het examenjaar is opgesplitst in twee jaren. In het derde leerjaar nemen leerlingen voor vier vakken deel aan de examen. Het daarop volgende jaar wordt er geëxamineerd in de resterende vier vakken. Indien alle certificaten behaald zijn vormen zij een volledig VMBO-TL diploma.

We doen als school mee aan de landelijke Staatsexamens. Het staatsexamen bestaat uit een schriftelijk examen dat in mei wordt afgenomen en een mondeling examen dat in de laatste week van het schooljaar wordt afgenomen. Voor elk vak wordt een mondeling examen afgelegd. Indien na een jaar blijkt dat een leerling niet alle vakken heeft gehaald, kan het jaar erop herkanst worden. Bij het behalen van drie of vier certificaten mag de leerling het volgende jaar deelnemen aan het examenjaar. Bij het behalen van twee certificaten wordt er intern overlegd of het zinvol is om het traject voort te zetten. Bij het behalen van één of geen certificaat stopt het TL-traject en kan de leerling in één van de BL-groepen onderwijs volgen of wordt er een ander individueel traject gestart.

Praktijkvakken

Naast de reguliere vakken geven wij ook een aantal praktijkvakken. Zo wordt er in de onderbouw koken gegeven en hebben de leerlingen daarnaast techniek, mens en bewegen en CKV in de vorm van projecten. Tijdens de vakken techniek en mens en bewegen gaan de leerlingen naar een vakdocent.

De lessen mens en bewegen zijn erop gericht om alle leerlingen een bewuste liefst blijvende deelname aan sport en bewegen bij te brengen. Leren bewegen is bij uitstek een groepsactiviteit.

Tijdens de techniek lessen maken de leerlingen kennis met de mogelijkheden om te creëren met hun handen of met gereedschap of een machine.