Onderwijsaanbod

Onderbouw – Bovenbouw – VMBO-TL Theoretische leerweg – Basis en Kader – Stage – Praktijkvakken

Onderbouw

De Onderbouw bestaat uit leerjaar 1 en 2. De leerlingen krijgen klassikale instructie en waar nodig individuele instructie. Er wordt in deze klassen onderzocht wat het perspectief van de leerling is.
De vakken Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen, mens en maatschappij, mens en natuur, mens en beweging, ICT, muziek, beeldende vorming, koken en SOVA worden zowel in het eerste als het tweede jaar aangeboden. De leerlingen krijgen les van vakdocenten in hun eigen leslokaal. Voor de vakken mens en beweging en CKV gaan leerlingen naar een vaklokaal. Economie wordt ter voorbereiding op de bovenbouw in het tweede leerjaar aangeboden. Leerlingen krijgen halverwege het tweede leerjaar lessen PPO (praktische profiel oriëntatie). Leerlingen krijgen verschillende profielen aangeboden op het Spaarne College. Onze eigen docenten gaan mee om de leerlingen te begeleiden.

Bovenbouw

In de bovenbouw van onze school kunnen er drie stromingen worden gevolgd. Vmbo Basis(B), vmbo Kader(K) en vmbo Theoretische leerweg (TL). Het perspectief is het doorstromen naar een MBO–opleiding.

Leerlingen uit het derde en vierde leerjaar nemen deel aan het PTA programma. Zij krijgen alle vakken aangeboden en doen in het vierde leerjaar examen, mits zij voldoen aan de normen gesteld aan het PTA programma.

Leerlingen waarvoor het PTA-programma niet haalbaar is nemen deel aan het staatsexamen. Dit bestaat uit een centraal schriftelijk deel in mei en een mondeling examen in de laatste schoolweek in juli.  Indien alle certificaten behaald zijn vormen deze een volledig VMBO-TL diploma.

Indien leerlingen het examen niet in een keer halen, kunnen zij, mits ze volledig kunnen examineren in aanmerking komen voor een herkansing. Deze wordt meestal tijdens de zomervakantie afgenomen en vindt vaak plaats op een andere locatie.

Meer informatie over de staatsexamens  en de vakinformatie per examenvak is te vinden op www.duo.nl

Stage

De leerlingen die de basis en kader stroming volgen in de bovenbouw lopen stage in het bedrijfsleven. Deze stage maakt deel uit van het onderwijsleerproces. De stage is dus geen vrije activiteit. Leerlingen lopen één dag stage per week. Een enkele leerling volgt meer dagen stage en daar geldt een individueel programma voor.

Degene die de vorderingen van de leerlingen in de stage volgt is de stagecoördinator. Zij heeft nauw contact met de bedrijven en de mentoren. De mentor bewaakt de relatie tussen het Ontwikkeling Perspectief Plan (OPP) en de stage-vorderingen.

DSK

DSK staat voor doorstroomklas. Deze naam geeft meteen het doel van het aanbod weer: doorstromen naar een bij de leerling passende onderwijsplek binnen de Prof. Dr. Gunningschool. De DSK/Gunningschool is een voorziening voor thuiszittende leerlingen of leerlingen die dreigen thuis te komen zitten. Er zitten maximaal 6 leerlingen tegelijk in de klas. Er is weinig tot geen wisseling van docenten en er is intensieve betrokkenheid van orthopedagogen. Aanmelden voor de DSK kan niet direct. Leerling en ouders melden zich aan bij de Prof. Dr. Gunningschool. Wanneer tijdens de intake blijkt dat de DSK meer passend is dan het reguliere aanbod van de Prof. Dr. Gunningschool dan wordt de optie met alle betrokkenen besproken.

Zorg is bij deze leerlingen (deels) voorliggend op onderwijs. Er is bij deze leerlingen sprake van geringe belastbaarheid en/of een gebrek aan schoolse en sociaal-emotionele vaardigheden, waardoor zij momenteel niet in staat zijn om het reguliere VSO-programma van de Gunningschool te volgen. Vanuit de DSK/Gunningschool wordt een begeleide doorstroom vormgegeven, waarbij gewerkt wordt met de leermiddelen van onze school.

Indien de leerling niet past binnen het aanbod wat de Gunningschool kan bieden, zal er meegedacht worden over een plaatsing op een andere school. Tevens kan het voorkomen dat de leerling momenteel niet in staat is om onderwijs te volgen, omdat zorg voorliggend is. In dit geval is een andere school geen oplossing. Dit betekent dat de DSK/Gunningschool ook zal meedenken over wat de leerling op dat moment nodig heeft. Het kan zijn dat in het advies, als onderdeel van de zorgplicht, een ander soort passende voorziening en/of traject wordt aangedragen in plaats van een andere school. Dit gebeurt in overleg met de leerling, ouder(s)/verzorger(s) en betrokken hulpverlening.

Klik hier voor de link naar het protocol DSK.

Praktijkvakken

Naast de reguliere vakken geven wij ook een aantal praktijkvakken.

De lessen mens en bewegen (gym) zijn erop gericht om alle leerlingen een bewuste liefst blijvende deelname aan sport en bewegen bij te brengen. Leren bewegen is bij uitstek een groepsactiviteit.

Verder nemen de leerlingen deel aan muzieklessen waarin ze kennis maken met verschillende instrumenten en hun eigen beats leren maken. Ook zijn er lessen expressie en volgen de TL leerlingen het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming.

Tot slot zijn er nog de geliefde lessen consumptieve technieken waar onze leerlingen leren om zelfstandig heerlijk te kunnen koken.