Onderwijs

Ons onderwijs – Pedagogisch klimaat

Ons onderwijs

De prof. dr. Gunningschool-VSO is een school voor kinderen van 12-20 jaar die wegens gedragsproblemen, opvoedings- en/of ontwikkelingsproblemen zijn vastgelopen in het reguliere onderwijs. We werken er naar toe dat de leerlingen via stage, werk, regulier onderwijs of vervolgonderwijs zelfstandig leren functioneren in de maatschappij. We bieden het uitstroomprofiel vervolgonderwijs aan. Om in aanmerking te komen voor speciaal onderwijs is er altijd een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig van het samenwerkingsverband.

De school biedt aan iedere leerling aangepast onderwijs, waarbij wij in een veilig klimaat de persoonlijke ontwikkeling van iedere leerling nauwkeurig in de gaten houden. Wij gebruiken hiervoor de SOVA-lessen en een schoolse vaardigheden lijst die wordt ingevuld door leerlingen en de mentor. De informatie hieruit wordt gebruikt voor het opstellen van de doelen van de leerling in het ontwikkelingsperspectief (OPP).

Onze school werkt met Positive Behaviour Support (PBS). Hiermee willen wij een veilig en positief en voorspelbaar klimaat scheppen voor onze leerlingen.

Onze kernwaarden zijn onder de paraplu van optimisme

  • Kwaliteit
  • Betrokkenheid
  • Veiligheid

Speciaal aan ons onderwijs is dat de klassen klein zijn. We proberen ongeveer 12 leerlingen in een groep te plaatsen. Iedere groep heeft een vaste mentor die het contact met de ouders/verzorgers onderhoudt. De mentor helpt bij leervragen, maar coacht ook in gedrag. Onze school is klein en overzichtelijk. De school beschikt over een deskundige commissie van begeleiding die leerlingen en leerkrachten ondersteuning biedt.

Leerlingen kunnen bij ons een vmbo TL diploma, losse deelcertificaten vmbo Basis of vmbo Kader halen en IVIO certificaten halen op verschillende niveaus. Afhankelijk van het behaalde diploma of certificaat stromen leerlingen uit naar een MBO opleiding (niveau 1 t/m 4) Leerlingen die een TL-diploma behaald hebben, kunnen tevens uitstromen naar de HAVO. Naast dit aanbod bieden we individuele leerlingen maatwerk aan.

Er is een intensieve samenwerking met de VSO Daaf Geluk. We delen dezelfde directeur, er wordt een ouderavond samen georganiseerd en we maken gebruik van hetzelfde PTA-programma voor leerjaar 3TL en 4 TL.

Daarnaast wordt er ook samengewerkt met de Spaarne College.

In het tweede leerjaar volgen leerlingen PPO lessen om zich te oriënteren op een profielkeuze op het Sterrencollege.

Pedagogisch klimaat – PBS

De basis voor veiligheid is een positief pedagogisch klimaat als uitgangspunt hanteren wij PBS. De dagelijkse veiligheid en het toezicht is in handen van alle collega’s en specifiek de mentor, de leerlingcoördinator en de conciërge. Er is ook een gedragsteam in de school die toezicht houdt op alle zaken rondom PBS.

Als deskundigen zijn de leden van de commissie van begeleiding iedere dag beschikbaar.