Voor ouders

Ouderbijdrage – verlof – reiskosten – oudercontactmomenten – tegemoetkoming schoolkosten

Ouderbijdrage

Als school maken we allerlei kosten die we niet kunnen financieren vanuit de rijksbijdrage. Daarom vragen we alle ouders een vrijwillige bijdrage aan die kosten. Deze bijdragen komen in een schoolfonds. Met dit schoolfonds financieren we de volgende zaken en activiteiten voor alle leerlingen:

 • Bijdrage aan leermiddelen als: kopieer- en drukwerk dat buiten het standaard onderwijsmateriaal valt; bijv. kopieën die leerlingen maken van eigen werk (verslagen e.d.).
 • Bijdrage aan diploma-uitreiking en algemene thema-ouderavond.
 • Excursies en buitenschoolse activiteiten: activiteiten van hooguit een dag die belangrijk zijn voor een goede sfeer in de klas en geen deel uitmaken van het onderwijsprogramma.
 • Feestelijke activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst en de afsluiting van het schooljaar.
 • De vrijwillige ouderbijdrage die wij vragen is € 75,- per jaar.

Reiskosten

In bepaalde gevallen kunnen de ouders/verzorgers bij de afdeling leerling-vervoer van de woongemeente een schriftelijk verzoek indienen om de kosten voor vervoer vergoed te krijgen. De laatste informatie over de  reiskostenvergoeding is op te vragen bij de administratie van de school.

Tegemoetkoming Schoolkosten

In Haarlem willen we dat iedereen mee doet! Ook de kinderen uit de gezinnen die moeten rondkomen van een minimuminkomen.

De gemeente  Haarlem heeft daarom  regelingen getroffen om deze ouders financieel te ondersteunen zodat hun kinderen ook de kansen krijgen om zich te ontwikkelen én mee te doen.

Tegemoetkoming schoolkosten

 • Voor kinderen op het basisonderwijs: € 100
 • Voor kinderen op het middelbaar onderwijs: € 200
 • Voor kinderen die voor het eerst naar de brugklas gaan: € 200 extra

Heeft u een HaarlemPas? Dan heeft u al een aanvraagformulier ontvangen. Heeft u géén HaarlemPas, lees de voorwaarden en vraag aan via: 

https://www.haarlem.nl/tegemoetkoming-schoolkosten/

Keuzebudget voor kinderen
Elk schoolgaand kind uit een gezin met een laag inkomen krijgt ook dit jaar € 50 extra. Ouders en kinderen kunnen samen kiezen hoe zij dit geld willen besteden. Bijvoorbeeld aan kleding, speelgoed of een uitje naar een pretpark. Gezinnen die in aanmerking komen voor de tegemoetkoming schoolkosten krijgen dit extraatje automatisch samen met de schoolkosten.

Tegemoetkoming huiswerkbegeleiding of bijles
Vergoeding huiswerkbegeleiding of bijles € 25 per lesuur tot € 100 per maand. Voor de aanvraag is een onderbouwing van de leraar, docent of mentor nodig. Kijk voor de voorwaarden op https://www.haarlem.nl/tegemoetkoming-huiswerkbegeleiding-of-bijles/

Verlof

Extra verlofdagen

Ouders van schoolgaande kinderen zijn verplicht zich te houden aan de vakantieperioden die de school heeft vastgesteld. Dit heeft te maken met de leerplichtwet.

Deze wet kent echter de volgende uitzondering. Volgens de leerplichtwet kunnen kinderen eenmalig maximaal tien schooldagen vrij krijgen als het door het beroep van één van de ouders niet mogelijk is dat zij tijdens de schoolvakanties met vakantie gaan. Deze tien dagen kunnen niet vallen in de eerste twee weken na de zomervakantie.

Een schriftelijk verzoek met daarbij een werkgeversverklaring moet 8 weken voor het extra verlof worden ingediend bij de directie. De directie beoordeelt aan de hand van de leerplichtwet of ‘het beroep op vrijstelling’ terecht wordt gedaan. Indien het verlof wordt gevraagd voor meer dan tien dagen per schooljaar, besluit de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling.

Daarnaast kan de school alleen op dergelijke verzoeken ingaan als er sprake is van een “gewichtige omstandigheid”.

Deze term wordt in de leerplichtwet met voorbeelden uitgelegd.

Bijvoorbeeld:

 • Sterfgevallen in de naaste familie
 • Ernstige ziekte van de ouders
 • Zeer slechte weersomstandigheden
 • Jubilea e.d.

Wilt u zo tijdig mogelijk de aanvraag om extra schoolverlof indienen bij de directie.

Protocollen/Schoolinformatie

Op de downloadpagina bij ons op de website vindt u veel belangrijke informatie over onze school. Hier kunt u o.a. informatie vinden over: de schoolgids, School Ondersteuningsplan, informatie over extra schoolkosten, formulier voor buitengewoon verlof en welke protocollen we hanteren bij ons op school.

Oudercontactmomenten

Contact tussen scholen ouders

Wij hechten heel veel waarde aan goed contact tussen ouders en school. De mentor neemt eens in de drie weken contact met u op. In het begin van het schooljaar wordt afgestemd of dit via de mail of telefonisch gaat. Indien er belangrijke zaken spelen rondom de leerling dan is het van essentieel belang dat wij hiervan op de hoogte zijn.

De school is vanaf 7.30 uur telefonisch te bereiken voor het doorgeven van ziekmeldingen op nummer 023 5411912

Oudercontactmomenten

Drie keer per jaar nodigen wij u uit voor een OPP-gesprek en twee keer per jaar organiseren wij een centrale ouderavond waarin wij actuele thema’s behandelen of uitleg geven over onze school.

Dit zijn de volgende dagen:

 • OPP 1: 21 sep t/m 25 sep 2020
 • OPP 2: 8 feb t/m 12 feb 2021
 • OPP 3: 28 jun t/m 2 jul 2021 

Algemene ouderavonden

Er zijn twee avonden waarbij we u uitnodigen om meer te horen over een thema wat speelt op school of over specifieke afdelingen van uw pupil.

Dit zijn de volgende dagen:

 • wo 16 sep 2020 | 19:00 tot 20:30 uur

Mentorgesprekken

Om de zes weken vindt er een mentorgesprek plaats. Deze gesprekken worden aan het begin van het schooljaar ingepland door de mentor. Voor alle leerlingen vinden deze gesprekken plaats op de maandagen tijdens het zevende uur. Tenzij de mentor niet werkt op de maandag, dan wordt er een andere vaste dag gepland.