Aanmelden

Aanmeldprocedure

Aannamebeleid en intakeprocedure

Aanmelding van een leerling geschied door ouder(s)/verzorgers.

Een leerling is toegankelijk met een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het VSO. Verwijzing voor nieuwe leerlingen vindt plaats via de Schakelcommissie van het samenwerkingsverband.

Intakegesprek met orthopedagoog

De orthopedagoog plant een intakegesprek met leerling,  ouders/verzorgers, en/of gezinsvoogd. De dossiergegevens worden verzameld. Hieronder valt b.v. ook het opvragen van de didactische vorderingen op de school van herkomst. Er wordt een advies gegeven over een evt. plaatsing op de Prof. Dr. Gunningschool.

Commissie van Begeleiding (CvB)

De leerling wordt ingebracht in de commissie van begeleiding. Belangrijke aandachtspunten en eventuele onduidelijkheden/vragen worden besproken. Gekeken wordt of er extra informatie of ondersteuning nodig is.

Overdracht orthopedagoog en mentor

De mentor ontvangt het start-OPP. De orthopedagoog meldt de leerling bij de administratie. Er wordt in overleg met de mentor een leerlijn vastgesteld waarbij ook de leerling en zijn kenmerken worden doorgenomen (zogenaamde warme overdracht). Hierna kan de mentor een intakegesprek plannen. Daarna kan de leerling daadwerkelijk starten.

Schoolarts

De orthopedagoog geeft via de administratie gegevens van de aangemelde leerling door aan de GGD. De schoolarts roept de leerling op voor standaard onderzoek en geeft de bevindingen door aan school voor in het OPP.

Vaststellen individueel ontwikkelplan (OPP)

Binnen 6 weken vindt er een gesprek plaats met leerling, ouders/verzorgers en  mentor waarin het uitstroomprofiel en de doelen in het OPP worden vastgesteld.